Kandydaci

Czy osoby niewierzące ale udzielające się wolontaryjnie mogą należeć do Stowarzyszenia?

Mężczyźni i kobiety dobrej woli, każdego wyznania, religii i kultury, pociągnięci charyzmatem salezjańskim, mogą włączać się w inicjatywy Centrum lokalnego (szkoły, świetlicy), z którym pragną współpracować. Nie mogą jednak złożyć przyrzeczenia gdyż jest ono aktem wiary.
Przynależność do Stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia osobistego aktu „Przyrzeczenia”, poprzez który wyraża swoją wolę życia zobowiązaniami wypływającymi z Chrztu św., zgodnie z Programem życia Apostolskiego. Salezjanie Współpracownicy są świadomi, że przynależność do Stowarzyszenia stanowi uprzywilejowane doświadczenie wiary i komunii kościelnej.

Kto może zostać salezjaninem świeckim?

Chrześcijanie katolicy jakichkolwiek uwarunkowań kulturowych i społecznych mogą podjąć tę drogę.
Zobowiązanie się do zostania Salezjanami Współpracownikami wymaga wyboru wolnego, stopniowego, umotywowanego, dojrzewającego pod działaniem Ducha Świętego i któremu towarzyszą osoby odpowiedzialne. Najczęściej są nimi sami członkowie Stowarzyszenia lub też Księża salezjanie.  Kandydat, który pragnie wstąpić w szeregi Stowarzyszenia, powinien uczestniczyć w  odpowiednim programie przygotowania, który trwa minimum rok.
Z chwilą, kiedy aspirant doszedł do wystarczającej dojrzałości osobowej, potwierdzonej przez odpowiedzialnych z Centrum, przedstawia swoją prośbę o dopuszczenie. Wymaga się jednak, aby osiągnął odpowiedni wiek. U Księdza Bosko wystarczyło ukończenie 16 lat, w rzeczywistości Polskiej sugeruje się jednak pełnoletność prawną (18 lat). do Stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia osobistego aktu „Przyrzeczenia”, poprzez który wyraża swoją wolę życia zobowiązaniami wypływającymi z Chrztu św., zgodnie z Programem życia Apostolskiego. Salezjanie Współpracownicy są świadomi, że przynależność do Stowarzyszenia stanowi uprzywilejowane doświadczenie wiary i komunii kościelnej.

Czy salezjanie współpracownicy żyją w celibacie albo składają jakieś ślubowania?

Salezjanie Współpracownicy żyją w swoich naturalnych rodzinach, tak jak każdy ochrzczony katolik. Niemniej jednak po okresie formacji składają publiczne przyrzeczenie o gotowości życia charyzmatem salezjańskim. Przyrzeczenie to nie ma jednak żadnej sankcji moralnej i po wycofaniu się ze Stowarzyszenia nie wymaga jakiejś regulacji. Po prostu osoba przestaje być czynnym apostołem Księdza Bosko. Przyrzeczenie ma jedynie charakter publicznej decyzji. do Stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia osobistego aktu „Przyrzeczenia”, poprzez który wyraża swoją wolę życia zobowiązaniami wypływającymi z Chrztu św., zgodnie z Programem życia Apostolskiego. Salezjanie Współpracownicy są świadomi, że przynależność do Stowarzyszenia stanowi uprzywilejowane doświadczenie wiary i komunii kościelnej.